Our “New Love” is currently loading!

ENGLISH VERSION BELOW!
En op de dag van de liefde hebben wij iets te delen met jullie. Onze “New Love”, combinatie van mij en de liefde van mijn leven, groeit momenteel al 3 maanden in mijn buik!

Ik dacht altijd dat ik die gestoorde tante zou zijn. Die tante die al haar neefjes en nichtjes volpropt met suiker en dan thuis brengt met de woorden: ”HEY SUCCES ERMEE HÈ”. Door dit vermeld te hebben weet ik dat ze dit nu sowieso bij mij gaan flikken.

Wij hadden vorig jaar besloten om het te proberen, want een kleine combinatie van mij en hem zagen we wel zitten. Maar na een tijd zag ik het somber in want hoezo gebeurde er niks? Je gaat je toch afvragen of er wat “mis” is. Het werd nog lastiger als mensen om je heen vroegen: “Ben je niet bijna 30, hoezo heb je geen kinderen?” Of die “Jij bent de volgende hè”. Ja leuk voor je gap maar er gebeurd niks! Dit gezegd te hebben wil ik wel aangeven dat het niet netjes is om aan vrouwen in je omgeving hier naar te vragen of opmerkingen over te maken. Je weet niet wat er gaande is want zo vanzelfsprekend is kinderen krijgen echt niet voor iedereen..

We besloten er niet meer op te focussen, mede omdat we niet meer ons eigen plek/huisje hadden. En tja, wat denk je? Juist op het moment wanneer je het niet verwacht, heb je opeens een positieve test. Ik geloofde het niet dus heb daarna nog 2 extra testen gedaan. Want zwanger? Ik? Nee man. Toen ik me wat “grieperig” voelde was dit ook echt het laatste waar ik aan dacht. Iedereen gooide die: “HET HEERST”. Ja man, December en 10 graden. En als het heerst heb ik er juist nooit last van.

Ik was best onrustig. Dit kwam vooral omdat ik een positieve test had maar niet wist hoe en wat er nou gaande was binnen in. Daarnaast hadden we eigenlijk pas heel laat ons eerste echo. Om precies te zijn twee weken geleden. En of het nou tussen mijn oren zat of niet, ik was na de echo wel een stuk rustiger.

Misselijkheid vind ik de meest moeilijke gevoel. Vooral als ik wil gaan slapen en opeens maagzuur mijn slokdarm in glijd, nee niet te doen.. Normaal zou gember me helpen maar in dit geval kan het beter uit mijn buurt blijven. Maar naast het feit dat ik bij veel rust pakken en bijna alles waar ik aan dacht of rook misselijk werd, ben ik eigenlijk alleen maar heel moe geweest, nu nog steeds.

Op dit moment zijn we precies 1 week in het tweede trimester. Zoals ik al aangaf heb ik (gelukkig) alleen last gehad van misselijk worden door geuren of denken aan bepaald eten. Soms werd ik misselijk van het drinken van water. En van sommige eten moet ik echt niks meer weten. Ik heb een sterke cravings voor ramen en sushi, ja alleen alles dat niet rauw is. Daarnaast vind ik knakworstjes geweldig en sla met mais ook. Ik mag geen zuivel maar danoontje is echt de boooomb!

Overdag gaat het goed. Op werk had ik ook niks laten merken. Tijdens lunch koos ik er voor om niet aan de lunchtafel te zitten. Meestal voel ik het rond een uurtje of 4/5 na werk en zak ik in van moeheid. Sociale evenementjes heb ik momenteel ook op een zeer laag pitje, nog lager dan dat het al was. Maar goed. Het duurt ook wel 3 uur voordat ik eindelijk inslaap val door die maagzuur aanvallen. En in de nacht? Dan word ik wel 10x wakker om te plassen. Lekker onrustig maar overdag ben ik niet heel moe.

Een buikje? Nope. Helemaal niks. Enige bewijs dat er echt wat gaande is in mijn buik is een echo foto van ons kleintje en het horen van zijn/haar hartslag vorige week. Die buik komt vanzelf wel.

Een bezig bij’tje. Dat ben ik wel. Dus het feit dat ik qua werk niet mijn eigen CAREAUX werk heb kunnen oppakken of kunnen doen, zit wel erg aan me te knagen. Ik doe mijn best en probeer de vrijdagen zo goed mogelijk in te delen.

Wat ik ècht lastig vond was het stilhouden want dat is gewoon moeilijk met een moeder als de mijne die eigenlijk bij elke familie gathering schreeuwde dat ze OMA wilde worden en ik dan zei: “Maar je hebt Piper al”. Same same but different. Heel different… Ik heb namelijk altijd geroepen dat ik geen kinderen wilde. De reden waarom ik dit riep weten alleen een klein groepje mensen in mijn leven en dit laat ik ook zo.

Ook al hoorde ik altijd: “jij word echt een hele goede moeder” – toch ben ik wèl de laatste persoon van wie mensen dit zouden verwachten en ik overigens ook hoor. Maar hè, nu er een wonder aan het groeien is, is er toch wat in mij veranderd. Ik zal mijn kleintje met alles wat ik heb beschermen, liefdevol en respectvol opvoeden en er voor zorgen dat alles wat ik anders wilde in mijn jeugd, nu ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Het is een nieuwe kans en ik ben heel blij en trots dat ik dit samen mag doen met degene voor wie ik snoeihard verliefd ben geworden.

Het is nieuw en toch is dat wel eng maar sinds de dag dat we er achter kwamen heb ik geen 1 moment getwijfeld of me angstig gevoeld. Angstig zijn is iets dat zeker vaak een grote rol bij me speelt. Maar ik wist het zeker. Ook al hadden we op dat moment nog geen huisje en had ik mijn contract verlenging nog niet besproken op werk, toch wist ik hoe dan ook dat we dit zouden gaan doen. Want als ik naar Rogier kijk en denk aan hoe wij dit samen doen, weet ik dat alles goed met mij komt. En ook met onze kleine. Ik kan niet geloven dat wij een eigen familie aan het creëren zijn. Ons kleintje is zo gezegend met een vader als Rogier. Baby loves you, Piper loves you, I love you en ik zou dit met niemand anders willen doen!

We hebben ons huisje! En trekken in in juni. Ik heb contract verlenging gehad. Rogier is bezig met een nieuwe baan. En een kleintje komt er aan. Zo zo intens blij!

Lieve kleine Lynnie of Giertje, ik hoop dat je makreel lust als je groter bent want ik mag dit nu niet eten :). Alle recepten met makreel zijn heel erg welkom zodat Rogier gelijk aan de slag kan en ik verwacht Pepesan na mijn bevalling 🤰🏽🥳!


———————————————————————
ENGLISH VERSION!

And on the day of love we have something to share with you. Our “New Love”, combination of me and the love of my life, has been growing in my belly for 3 months now!

I always thought I’d be that crazy aunt. That aunt who would stuff all her nephews and nieces with sugar and then bring them back home with the words: “HEY GOOD LUCK WITH THAAAAT”. By mentioning this, I know that they will do this to me as well.

We decided last year to try, because we thought it would super cool to have a combination of me and him. But after a while I started doubting because why didn’t anything happen? You are going to wonder if there is something “wrong”. It became even more difficult when people around you asked: “Arent you like nearly 30, why don’t you have children?” Or that “You are the next one”. Yes nice but nothing happens! Having this said, I would like to state that it is not nice to ask women in your area about this or make comments about it. You do not know what is going on because it is obvious that having children the normal way isn’t always possible for everyone..

We decided not to focus on it anymore, partly because we no longer had our own place / house. And what do you think? Just when you don’t expect it, you suddenly have a positive test. I didn’t believe it so I did 2 extra tests afterwards. Because pregnant? Me? No man. When I felt a bit “feverish”, this was really the last thing I thought about. Everyone threw: “FEVER SEASON”. Yes man, December and 10 degrees. And when it prevails, I never have problems with it.

I was pretty restless. This was mainly because I had a positive test but did not know how and what was going on inside. In addition, we actually had our first ultrasound very late. To be precise, two weeks ago. And whether it was between my ears or not, I was a lot more zen after the ultrasound.

I find nausea the most difficult feeling. Especially if I want to go to sleep and suddenly gastric acid slips into my esophagus. Not doable at all! Normally ginger would help me but in this case it would be better to stay far away. But in addition to the fact that I get a lot of rest and almost every food that I thought I felt a bit nausious, I was really only tired..

At the moment we are exactly 1 week in the second trimester. As I already mentioned, I (luckily) only had problems with nausea due to smells or thinking about certain food. Sometimes I got nausious from drinking water. And I really don’t want to deal with certain food anymore. I have strong cravings for ramen and sushi, yes only everything that is not raw. I love sausages and salad with corn too. I don’t like dairy but danoontje is really the boooomb!

It goes well during the day. I didn’t show anything at work either. During lunch I chose not to sit at the lunch table. Usually I feel it around an hour or 4/5 after work and I collapse with fatigue. I also have social events at a very low level, even lower than it already was. Anyway. It also takes 3 hours before I finally fall asleep because of those gastric acid attacks. And in the night? Then I wake up 10 times to pee. Nice and restless but during the day I am not very tired.

A tummy? Nope. Nothing at all. The only evidence that something is really going on in my belly is an echo photo of our little one and hearing his / her heartbeat last week. That belly will come naturally.

A busy bee. Thats what I am. So the fact that in terms of work I have not been able to pick up or do my own CAREAUX work is very frustrating for me. I do my best and try to organize the Fridays as well as possible.

What I found really difficult was keeping it quiet because that is just difficult with a mother like mine who actually shouted at every family gathering that she wanted to become a GRANDMA and I said, “But you already have Piper.” Same same but different. Very different … I always said that I didn’t want any children. Only a small group of people in my life know the reason why I called this and I leave it that way.

Even though I always heard: “You’ll be such a good mommy” – Still I am, however, the last person from whom people would expect this. But hey, now that a miracle is growing, something has changed in me. I will protect my little one with everything that I have, lovingly and respectfully and will ensure that everything that I wanted differently in my youth will actually happen. It is a new opportunity and I am very happy and proud to be able to do this together with the person for whom I have fallen in love with.

It is new and yet it is scary but since the day we found out I have not doubted or felt anxious for one moment. Being anxious is something that certainly often plays a major role in my life. But I knew for sure. Even though we didn’t have a house at that time and I had not yet discussed my contract extension at work, I knew that we would do this no matter what. Because when I look at Rogier and think of how we do this together, I know that everything will be okay with me. And also with our little one. I cannot believe that we are creating our own family. Our little one is so blessed with a father like Rogier. Baby loves you, Piper loves you, I love you and I wouldn’t want to do this with anyone else!

We have our house! And move in June. I have had a contract extension for another year. Rogier is currently looking for a new job and doing an internship besides his daily job. And a little one is coming. So intensely happy!

Dear little Lynnie or Giertje, I hope you like mackerel if you are bigger because I am not allowed to eat this now :). All recipes with mackerel are very welcome so that Rogier can get started right away and I expect Pepesan after my birth 🤰🏽 !

Caroll van den Brom

Online Creative and Artist of CAREAUX. My name is Caroll Lynn and my artist name is CAREAUX. I'm a sneaker illustrator turned footwear designer. After a study of four years, I landed at Filling Pieces as their first Womens Footwear Designer. In 2016 and 2017 CAREAUX released her first collaboration with PUMA. Besides working for Filling Pieces and working with PUMA, I also worked on illustrations for Nike, Adidas, Lacoste, FILA, DIESEL. More of my previous work can be found via portfolio I illustrate everything I like myself and sell my favourites. Most of my work is made on canvas but I'm always open for discussions and requests. For collaborations, contact me via the contactform. My instagram is known for her sneakers and feminine style. The content created is focussed on fashion and art combined with traveling - #SHECOZY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.